Caisteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

facebook

MDK Jasło

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W JAŚLE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, iż na podstawie art 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzeniem Pani/Pana danych osobowych przez Młodziezowy Dom Kultury w Jaśle.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 8 A, 38-200 Jasło

2. Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych, bądź danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywać się będzie na potrzeby uczestnictwa dziecka w zajęciach.

3. Terminy przechowywania danych osobowych określa art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z póżno.zm.)

4.Rozpowszechnianie danych osobowych może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością statutową prowadzoną przez MDK w Jaśle oraz na podstawie art.81 ust.1  

 Ustawy o prawie  autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 2015 poz. 1639 ze zm.), (konkursy i przeglądy w placówce i poza nią,  

 wystawy prac dzieci i młodzieży w placówce i poza nią , imprezy/uroczystości okolicznościowe w placówce i poza placówką, dzienniki zajęć, artykuły na

 stronie internetowej MDK i fanpagu placówki na facebook.com, wycieczki - ubezpieczenia dzieci, rekrutacja na zajęcia itp.) 

5. Pani/Pana/Państwa dzieci/ dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. W uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez PPP w Jaśle, Pani/Pana/dzieci/ danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a/  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO
b/ sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c/ usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d/ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e/ cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej naruszenia przepisów RODO.

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziło nas: 245947 gości